BLOG ARTICLE 한국비자 Hil Newtreh,Biz | 35 ARTICLE FOUND

  1. 2010.07.18 2007-2009년 까지 한국에서의 학교급별 계열별 몽골출신 외국인 유학생 현황

2007-2009년 까지 한국에서의 학교급별 계열별 몽골출신 외국인 유학생 현황

한국비자 Hil Newtreh,Biz 2010. 7. 18. 11:28   2007-2009년 까지 한국에서의 학교급별 계열별 몽골출신 외국인 유학생 현황을 
  별첨과 같이 첨부하오니 확인하시기 바랍니다.


첨 부 : 2007-2009 학교급별 계열별 몽골출신 외국인 유학생 현황


학부생
년도    학교급과정    인문사회계   공학계     이학계   예체능  의학계   합계
 2007 전문대학(3년제)           5           -           1           -           -           6
2007 전문대학(2년제)         34         17           3           1           -         55
2007 대학교       199         43           7           2           -       251
2007 산업대학           -           2           1           -           -           3
2007 일반대학원           -           -           -           -           -           -
2007 전문대학원           -           -           -           -           -           -
2007 특수대학원           -           -           -           -           -           -
2007       238         62         12           3           -       315
2008 전문대학(3년제)         47           3           1           -           -         51
2008 전문대학(2년제)         35         26         11           5           -         77
2008 대학교       273         65           8           8           -       354
2008 산업대학           -           3           -           -           -           3
2008 일반대학원           -           -           -           -           -           -
2008 전문대학원           -           -           -           -           -           -
2008 특수대학원           -           -           -           -           -           -
2008 원격대학(대학)           1           -           -           -           -           1
2008       356         97         20         13           -       486
2009 전문대학(3년제)         61           5         15           3           -         84
2009 전문대학(2년제)         27         15           8           8           -         58
2009 대학교       312       104         24         14           -       454
2009 방송통신대학           2           -           -           -           -           2
2009 산업대학           -           2           -           -           -           2
2009 일반대학원           -           -           -           -           -           -
2009 전문대학원           -           -           -           -           -           -
2009 특수대학원           -           -           -           -           -           -
2009 사이버대학(대학)           9           -           -           -           -           9
2009       411       126         47         25           -       609


석사과정
년도  학교급과정        인문사회계   공학계   이학계   예체능  의학계   합계
2007 전문대학(3년제)                     -                      -           -           
2007 전문대학(2년제)                                                  -         
2007 대학교                                                 -       
2007 산업대학           -                                 -           -           
2007 일반대학원        205          50          36           4           -       295
2007 전문대학원          30            5            4           -           -        39
2007 특수대학원        154            5           -           1           -       160
2007        389          60          40           5           -       494  
2008 전문대학(3년제)         -           -           -           -           -         
2008 전문대학(2년제)         -           -           -           -           -        
2008 대학교         -           -           -           -           -       
2008 산업대학         -           -            -           -           -        
2008 일반대학원       290          65          46           4           -      405
2008 전문대학원         46           8             6           -           -        60
2008 특수대학원        152           10             1          1           -      164
2008 원격대학(대학)         -            -           -           -           -          
2008        488          83          53          5           -      629
2009 전문대학(3년제)                                                  -         
2009 전문대학(2년제)                                                 -         
2009 대학교                                           -       
2009 방송통신대학                     -           -           -           -           
2009 산업대학           -                     -           -           -           
2009 일반대학원         343          80         41           9        15       488
2009 전문대학원           53           2           4           -           -        59
2009 특수대학원         305          12           1           5           -       323
2009 사이버대학(대학)           -             -           -           -           -           
2009        701          94          46          14        15       870박사과정
년도   학교급과정        인문사회계   공학계  이학계    예체능  의학계    합계
2007 전문대학(3년제)                      -                     -           -          
2007 전문대학(2년제)                                                -        
2007 대학교                                             -      
2007 산업대학          -          -         -             -           -       
2007 일반대학원          26          29         31          1           -      87
2007 전문대학원           -           4           3           -           -        7
2007 특수대학원           -           -           -           -           -        -
2007         26          33         34           1           -      94 
2008 전문대학(3년제)                                          -           -        
2008 전문대학(2년제)                                              -         
2008 대학교                                              -       
2008 산업대학           -           -           -           -           -          
2008 일반대학원          47          31          32          1            -       111 
2008 전문대학원            3            5            3           -           -         11
2008 특수대학원            -           -           -           -           -         -
2008 원격대학(대학)            -           -           -           -           -         -
2008          50          36          35          1           -       122
2009 전문대학(3년제)                                                 -         
2009 전문대학(2년제)                                               -         
2009 대학교                                       -       
2009 방송통신대학                     -           -           -           -         
2009 산업대학           -                     -           -           -          
2009 일반대학원          56         35         44          1          6        142
2009 전문대학원            3           4            4           -           -          11
2009 특수대학원           -           -           -           -           -           -
2009 사이버대학(대학)                     -           -           -           -          
2009         59        39         48          1          6        153


YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST