BLOG ARTICLE 몽골강제출국조치 | 1 ARTICLE FOUND

  1. 2009.10.29 몽골 주요NEWS ( 2009.10.19~10.21 )

몽골 주요NEWS ( 2009.10.19~10.21 )

몽골사회 Нiigem 2009. 10. 29. 18:18


18 улсын 1771 иргэнийг Монгол Улсаас албадан гаргажээ -2009.10.21 gogo.mn
(18개국 외국인 1771명 강제출국조치)

Сүүлийн үед Монгол Улсыг зорих цагаачдын тоо ч нэмэгдсээр байгаа билээ. Өнөөдрийн байдлаар л гэхэд манай улсад гадны 104 орны 23600 гаруй иргэн ажиллаж амьдарч байна.

Тэднээс өнгөрсөн сард оршин суух хугацаагаа хэтрүүлэн, эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй хөдөлмөр эрхэлж байсан нь тогтоогдсон нийт есөн орны 32 иргэнийг албадан гарган, Монгол Улсад орохыг хоригложээ. Түүнчлэн захиргааны хариуцлагын тухай хуулийг үндэслэн оршин суух, дамжин өнгөрөх, бүртгэл, хөдөлмөр эрхлэх журам зөрчсөн болон визийн хугацаа хэтрүүлсэн зэрэг зөрчил гаргасан 15 орны гадаадын 160 иргэнд захиргааны арга хэмжээ авсан байна. Тэдэнд 32 сая 50 мянган төгрөгний мөнгөн торгуулийг ногдууллаа.

Зөрчлийн байдлыг үзвэл визийн хугацаа хэтрүүлсэн, оршин суух журам зөрчсөн асуудал дийлэнх хувийг эзэлсэн гэнэ. Мөн гадаадаас урьсан иргэнээ зохих хугацаанд бүртгүүлээгүй, хууль бус хөдөлмөр эрхлүүлсэн, визийн хугацаа хэтрүүлсэн, нуун далдалсан зэрэг зөрчлийн улмаас 20 аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөнгөн торгууль ногдуулсан байна. Дашрамд дурдахад, манай улс энэ жил нийт 18 орны 1771 иргэнийг эх орноосоо албадан

최근 몽골로 들어오는 이민자들의 수가 늘어나고 있다.
현재 몽골에 104개국의 외국인 23600여명이 일하며 살고 있다.
이들 중 지난달 거주 기한을 초과하거나 관계기관의 허가없이 근로 중이던 것으로 밝혀진 9개국 총 32명의 외국인을 강제  출국시키고 몽골 입국을 금지시켰다.
또한 행정책임법에 근거해 거주와 경유, 등록, 근로 규정을 위반하거나 비자 기한을 초과 등 위반행위가 적발된 15개국 총 160명의 외국인에 대해 행정조치를 취했다고 한다.
이들에게는 3천2백5만 투그릭의 벌금이 부과됐다.
위반행위를 살펴 보면 비자 기한 초과와 거주 규정 위반이 대부분을 차지한다고 한다.
또한 외국으로부터 초청한 사람을 일정한 기간 내에 등록시키지 않았거나 불법적으로 근로를 시키는 행위, 비자 기한 초과, 은닉 등의 위반행위로 인해 20개 업체와 기관에 벌금을 부과했다.
한편 몽골은 올해 18개국 총 1771 명의 외국인을 강제 출국시켰다.
2009-10-21 몽골교민신문

Нөхөн сонгуулийн дүн албан ёсоор гарлаа  -2009.10.19 gogo.mn
(
공식적인 보궐선거 결과 나와)

-Нөхөн сонгуулийн дүн-  (보궐선거 결과)

УИХ-ын 24 дүгээр тойргийн хороо нөхөн сонгуулийн дүнг хэвлэлийнхнийг хоёр цаг гаруй хүлээлгэсний эцэст сая нэг мэдээллээ.
국회 제24번 선거구 위원회가 언론 관계자들을 2시간 이상 기다리게 한 끝에 보궐선거 결과를 이제 막 발표했다

Тойргийн хорооны дарга Ү.Ганболдын мэдэгдсэнээр: 우.강벌드 선거구위원장의 발표에 따르면:

Тойргийн хорооны сонгогчдын нэрсийн жагсаалтад нийт 71 742 сонгогч бүртгэгдсэнээр 44 536 сонгогч буюу 62.12 хувь нь санал хураалтад оролцсон байна.

Нийт 44 536 сонгогчийн саналын хуудас хайрцагнаас гарсны 44 050 буюу 98,85 хувь нь хүчинтэй саналын хуудас болно.

513 саналын хуудас буюу 1,15 хувь нь хүчингүй саналын хуудас байсан байна.

Холбогдох хуулийн дагуу хүчинтэй саналын хуудсын санал авсан нэр дэвшигч бүрийн хувийг дарааллан танилцуулбал:

-Д.Зоригт /МАХН/ -26592 буюу 60,37 хувь

-Р.Бурмаа /АН/ - 13027 буюу 29,57 хувь

-Г.Уянга /Бие даагч/ – 2010 -4,56 хувь

-С.Жавхлан /Бие даагч/ -1690 -3,84 хувь

-Г.Арслан /Бие даагч/ -300 -0,68 хувь

-Д.Төмөрбаатар /Бие даагч/ -159 -0,36 хувь

-Ш.Төмөрсүх /ЭЧХН/-124 -0,28 хувь

-Л.Жаргалсайхан /МУНН/– 114 -0,26 хувь

-санал огт тэмдэглээгүй хуудас 17 буюу -0,4 хувь

-бүх нэр дэвшигчийн нэрийг дарсан хуудас 13 буюу- 0,3 хувь буюу нийт 44 050 буюу 98,85 хувийн хүчинтэй саналын хуудас байна.

Ийнхүү тойргийн хороо санал өгсөн нийт хүмүүсийн 60,37 хувийн санал авсан нэр дэвшигч Д.Зоригтод УИХ-ын гишүүний түр үнэмлэх өгөх тогтоол гарган мэдээлэл хийснийхээ дараа Д.Зоригтод УИХ-ын гишүүний түр үнэмлэхийг гардуулан өглөө.

2009.10.19 Ч.Болортуяа  gogo.mn


선거구 위원회의 선거인 명부에 등록된 총 71742명의 유권자 중에서 44536명인 62.12%가 투표에 참여했다. 총 44536장의 선거 투표용지가 투표함에서 나온 가운데 이 중 44050표, 98.85%가 유효표이다. 513표 즉 1.15%는 무효표였다.
관련 법에 의하여 유효표 중에서 각 후보자별 득표수를 발표하면 :
- 데.저릭트 /몽골인민혁명당/ - 26592 - 60.37%   
- 르.보르마 /민주당/ -13027 - 29.57%
- 게.오양그 /무소속/ - 2010 - 4.56%             
- 스.자와흘란 /무소속/ - 1690 -3.84%
- 게.아르슬란 /무소속/ - 300 - 0.68%            
- 데.투무르바타르 /무소속/ - 159 -0.36%
- 이쉬.투무르수흐 /자유실현당/ -124-0.28%      
- 을.자르갈사이항 /몽골전통통합당/ -114-0.26%
- 무기표 투표용지- 17 -0.4%
- 모든 후보자들의 이름에 기표한 투표용지 13 -0.3%,
총 44050표, 즉 98.85%의 유효표가 있다.
선거구 위원회는 해당 선거구의 유효표 중 총 60.37%를 득표한 데.저릭트 후보자에게 임시 국회의원증을 발급하기로 결정을 내리고 기자회견을 마친 후 당선자에게 임시 국회의원증을 수여했다.
2009-10-19 몽골교민신문

YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST